Med anledning av de tragiska dödsfallen i Sydkorea kopplat till häftigt regn vill vi betona att vi noggrant följer händelseutvecklingen. Det sker i nära dialog med våra koreanska värdar och andra relevanta aktörer. Vi utvärderar löpande situationen och kommer att om så krävs vidta de åtgärder som bedöms nödvändiga för att genomföra resa på ett tryggt sätt. I den mån vädret medför att vi kommer behöva göra justeringar kommer det att kommuniceras i våra vanliga kanaler för att säkerställa att det når rätt personer.


Det är vår absolut viktigaste prioritering att genomföra en trygg och säker resa för alla som deltar. Under juni och början av juli pågår monsunperioden i Sydkorea. Det innebär att det har regnat väldigt mycket. Våra koreanska värdar har bekräftat att vi kan förvänta oss att det regnar mycket innan vi åker dit, men att Jamboreen är tidsmässigt lagd till efter att monsunperioden vanligen är slut.

Under några dagar i juni vet vi att det regnade 213 mm över lägerområdet, vilket motsvarar ungefär 10% av regionens normala nederbörd på ett år. En del av lägerområdet, koreanerna uppskattar det till ca 30% av ytan, fick vatten stående som inte rann undan tillräckligt snabbt. Det berodde framförallt på att dräneringssystemet inte var helt färdigutbyggt vid tidpunkten. Hela dräningssystmet kommer att vara klart i god tid innan vi anländer till lägerområdet.

Den koreanska värdorganisationen kommer gräva ytterligare dräningskanaler och har tillgång till mobila dräningspumpar om det skulle behövas under lägret. Vi har nyligen fått information om att alla tält kommer att resas på en slags backar för att komma upp en decimeter från marknivån.

Det finns ett omfattande säkerhetsarbete kopplat till Jamboreen. Om det osanolika inträffar att området behöver evakueras har den koreanska lägerorganisationen säkerställt att det finns evakueringslokaler (skolor, gymnastikhallar och liknande) tillgängligt. Före och efter lägret gör vi en rundresa i Seoul och Busan. Städer med god förberedelse för att hantera regnväder.


Vi följer noggrant säkerhetsläget inför och under resan. Inte bara kopplat till väderomständigheter. Det sker i nära dialog med den koreanska scoutorganisationen, scoutorganisationen i Sverige, våra vänner från övriga länder som kommer att delta och världsscoutorganisationen WOSM.